• Write your business plan. What should you include in it

I will import goods to Armenia at discounted prices and sell them at the real price.

  • What is the name of the busines;

Original goods for you.

  • Is the location important for starting a new business?

My opinion about it is negative, i think not in this case, but generally yes․

  • Are advertising and market very important steps?\

Yes, it is the most important thing in business, without theft and less customer and income

1. Տրված բառերից քանիսո՞ւմ չի գրվում մ. (1 միավոր)

3-ում

Սամվել, ա__բարիշտ, ամպամած, ճամպրուկ, ա__փոփոխ, ամբարտավան, բամբասել,համբույր, ամբաստանյալ, սիմֆոնիա, ամբասիր, բամբակ, բա_բեր, ամբիոն, ճամփա:

2.Տրված բառերում քանի՞ ուղղագրական սխալ կա: Ուղղել տառասխալները. (1 միավոր)

փաքցնել, ակցան -ակցիան, տրտմաշուկ, վոսկեվորել — ոսկեվորել , տախտակ, վարքաբեկել -վարկաբեկել, ճրագալույծ- ճրագալույց, անթամալույծ-անդամալույծ, գոճի, աճպարար, քսուկ:

3.Ընդգծել այն բառերը, որոնք գրվում են առանց գծիկի. (0,2 միավոր)

մեծ (բրիտանական), Արփա (Սևան), առ (հավետ), Նոր (Նորք), շիփ (շիտակ), կենաց (մահու),գնալ (տեսնել), սրբություն (սրբոց):

4.Տրվածներից քանիսո՞ւմ են բաղադրյալ հատուկ անունների բոլոր բաղադրիչները գրվում մեծատառով: Ընդգծել դրանք. (0,5 միավոր)

ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ, ՍՈՒՐԲ ՍԱՐԳԻՍ ԵԿԵՂԵՑԻ, ԹՈՐՈՍ ՌՈՍԼԻՆ, ԳԻ ԴԸ ՄՈՊԱՍԱՆ, ՀԱԿՈԲ ՄԵԼԻՔ-ՀԱԿՈԲՅԱՆ, ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ, ԱՐԱԳԱԾ ԼԵՌ, ՓՈՔՐ ՄԱՍԻՍ, ՄԱՐԿՈՍ ԱՂԱ:

5. Քանի՞ հնչյուն կա. (0,5 միավոր

որմնանկար 10 հնչույն

ոչնչացնել 10 հնչյուն

6.Քանի՞ բառում արմատի հնչյունափոխություն կա: Ընդգծել դրանք. (0,5 միավոր)

արարչագործ, ծնունդ, կպչուն, հնչեղ, կուտակել, լծորդ, փախստական, ակնթարթ:

7.Բառերից քանիսո՞ւմ ձայնավորի սղում կա. (0,5 միավոր)

ծանրացնել, գրկել, ամսագիր, ընտրել, իրիկնադեմ, լլկանք, խնկարկել, ջրառատ, հրաման, հոգաբարձու:

8Քանի՞ բառազույգերն են իրար հոմանիշ. (0,5 միավոր)

ալևոր-ալեկոծ, ակնածել-պատկառել, եգիպտացորեն-սիմինդր, ստեպղին-ճակնդեղ, ակնակապիճ-ակնափոս, ագարակ-անմշակ հողատարածք, երախտիք-երաշխիք, երբեմնի-ժամանակ առ ժամանակ,բնորոշ-հատկանշական: ։

9.Բառերից քանի՞սն են բարդ. (0,5 միավոր)

դիմակազերծ, լաջվարդ, դեղնակարմիր, դերասան, պատմագետ, սալահատակ, աշակերտասեր, զեկուցագիր, ապակեպատ:

10.Նշել այն գոյականները, որոնք գործածվում են միայն եզակի թվով. (0,5 միավոր)

կմախք, սպիտակեղեն, անագ, ռոմանտիզմ, գուրզ, աստղագիտություն, ձանձրույթ, բուրավառ, պարույկ, հայություն, վրացերեն, քրիստոնեություն, գինեգործություն, ֆուտբոլ:

11.Նշել ներքին հոլովման ենթարկվող բառերը. (0,5 միավոր)

ծնունդ, հունվար, առավոտ, շարժում, արյուն, ազգանուն, կնքահայր, շնաձուկ, գալուստ, ամառ:

12. Նշել այն դերանունների քանակը, որոնք հոգնակի թիվ չունեն. (0,8 միավոր)


ամենքը, ոմն, ոչինչ, դա, յուրաքանչյուր, ինքը, ոչ ոք, միմյանց, ուրիշը, բոլորը, որոշ,
ինչ-որ մեկը, մի քանիսը:

13. Նշել անորոշ դերբայները. (1 միավոր)


կորցնել, թռել, գթալ, կպչել, արագացնել, գտնել, թարմացնել, խոսել, լինել, հպարտանալ, սառել, հանգել, գթացել, մեծացնել:

14. Նշել ժամանակի մակբայները. (0,5 միավոր)
հավետ, բացեիբաց, եռակի, հազիվհազ, խստիվ, օր օրի, մոտավորապես, հաճախակի, այլևս, միշտ:

15.Նշել համադասական շաղկապները. (0,5 միավոր)
բայց, թեկուզ, մինչև որ, հետևաբար, սակայն, որոնք, իսկ, եթե, ու. երբ:

16.Ձևաբանական վերլուծության ենթարկել տրված բառերը: (1 միավոր)
Նա- անձնական դերանուն, եզակի թիվ,
Ուր — հարաբերական դերանուն
Գեթ ____________________________________________________________________________________
Նստել էր _______________________________________________________________________________

«Քրիստոնեության ընդունումը Հայաստանում: Ավատատիրության հաստատումը».

1. Ներկայացրե՛ք Համաշխարհային կրոնները:

Աշխարհի բնակչության կրոնական կազմը: Քրիստոնեություն: Մահմեդականություն: ԲուդդայականությունԱշխարհի ժողովուրդները դավանում են տարբեր կրոններ։ Սակայն ամենամեծաքանակ հետևորդներ ունեն երեքը՝ քրիստոնեությունը, մահմեդականությունը (իսլամ) և բուդդայականությունը (կամ բուդդիզմը)։ Քանի որ այս կրոնների հետևորդները բազմաթիվ ազգերի ներկայացուցիչներ են, դրանք համարվում են համաշխարհային կրոններ։Քրիստոնեություն դավանում է ավելի քան 1,9մլրդ մարդ։ Նրանք հիմնականում բնակվում են Եվրոպայում, Ամերիկայում, Ավստրալիայում, Հարա­վային և Կենտրոնական Աֆրիկայում և Ասիայի մի շարք երկրներում:Մահմեդականություն դավանողների թիվը շուրջ 1,2 մլրդ է։Երրորդը բուդդայականությունն է (կամ բուդդիզմը), որի հետևորդների թիվն աշխարհում հասնում է շուրջ 500 մլն-­ի:Հնագույն կրոններից է հուդայականությունը, որի դավանորդները հրեա­ներն են, և որը համարվում է Իսրայելի պետական կրոնը:

2. Նկարագրե՛ք գործակալությունները և նրանց գործառույթները:

Գործակալական պաշտոնները վարում էին տոհմիկ ազնվականության ներկայացուցիչները, հիմնականում՝ ժառանգաբար, սերունդներին փոխանցելով իրենց հմտությունները: Արշակունյաց թագավորության ժամանակաշրջանում կարևոր էին հետևյալ գործակալությունները. Հազարապետություն, որի գործակալը ղեկավարում էր երկրի տնտեսական գործերը, հարկագանձումներն ու եկամուտների բաշխումը, անտառատնկումները, շինարարական աշխատանքներր, մասնավորապես քաղաքների, բերդերի, ճանա- պարհների, կամուրջների, ջրանցքների կառուցումները: Այդ գործակալությունը տարբեր ժամանակներում վարել են Գնունի և Ամատունի իշխանատների ներկայացուցիչները:Մարդպետություն, որի գործակալը հսկում էր թագավորի ապարանքը, բերդերն ու ամրոցներր, ղեկավարում արքունի տնտեսությունր, կալվածներր, եկամուտներն ու գանձերը, գլխավորում էր «մարդպետական» կոչվող հեծյալ զորագունդր, հոգում էր արքայազունների դաստիարակությունը, մեծարվում «Հայր» պատվանունով:Սպարապետություն, որի գործակալր երկրի ռազմական ուժերի գերագույն հրամանատարն էր և այդ գործում թագավորի առածին տեղակալը: Սույն գործակալությունր գերազանցապես վարել են Մամիկոնյան նախարարական տան ներկայացուցիչներր:Մեծ դատավարություն, որի գործակալր ղեկավարում էր դատական ատյաններր, ընդունում հասարակական կյանքը կարգավորող օրենքներ ու կանոններ, հետևում դրանց կենսագործմանը, այդ գործերում համարվում թագավորի առանձին խորհրդականը: Մեծ դատավարության գործակալությունը նախաքրիստոնեական դարերում եղել է Հայոց քրմապետի, իսկ 301 թվականից հետո Հայոց Հայրապետի (կաթողիկոսի) մենաշնորհը:Մաղխազություն, որի գործակալը գլխավորում էր արքունի պահակազորը և թիկնազորը, հոգում թագավորի անձի և նրա ընտանիքի պաշտպանությունը: Այդ գործակալությունը ժառանգաբար վարել են Խորխոռունի նախարարական տան ներկայացուցիչները:Թագադիր ասպետություն, որի գործակալը ղեկավարում էր նորընծա արքայի թագադրման և արքունի ապարանքի արարողությունները, րնդունում և ճանապարհում էր օտարերկրյա դեսպաններին: Այդ գործակալությունը ժառանգաբար վարել են Բագրատունյաց տոհմի ներկայացոլցիչներր:Սենեկապետություն, որի գործակալր ղեկավարում էր պետական գրագրությունները, համարվում արքունի դիվանի քարտուղարը, դպրապետր և կնքապահը: Արքայի հանձնարարությամբ այդ պաշտոնր վարել են հավատարիմ, գրագետ և օտար լեզուների տիրապետող ազնվականներ:

3. Ի՞նչ են բովանդակում Գահնամակը և Զորանամակը

Գահնամակը իրենից ներկայացնում էր հայոց արքունիքում իշխանների կամ նախարարների ունեցած տեղերի, գահերի կամ պատվաստիճանների հրովարտակ և վավերական ցուցակ։ Նախարարների գահերը եղել են կայուն և ժառանգական։ Միայն բացառիկ դեպքերում թագավորը կարող էր Գահնամակում մասնակի փոփոխություններ մտցնել։ Զորանամակը Մեծ Հայքի ռազմական ուժերի քանակի և դասակարգման մասին պետական վավերագիր կամ ուրույն հրովարտակ էր։ Այն կազմված էր քառաբաժին բոլորակ աղյուսակի ձևով, ըստ Մեծ Հայքի չորս կուսակալ զորավարությունների (Հյուսիսային, Հարավային, Արևելյան և Արևմտյան դռների)։ Յուրաքանչյուր բաժնում դասվել են 21 կամ 22 նախարարություն՝ նշելով նրանց յուրաքանչյուրի զորաքանակը։ Արտաքին վտանգի ժամանակ նախարարները իրենց զինվորական ուժերը գումարել են Զորանամակով սահմանված զորաթևում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում Հայոց արքայի կամ սպարապետի հրամանով օգնել են այս կամ այն զորաթևին։

Մեծ Հայքը 3-րդ դարում: Թագավորության հասարակական կյանքը

1. Ներկայացրե՛ք Մեծ Հայքի պետական կարգը Արշակունիների օրոք։

Արշակունիների պետական կարգը միապետական էր։ Հայոց արքային էին երնթարկվում արքունի գործակալությունները, որոնց միջոցով նա կառավարում էր երկրի տնտեսությունը, շինարարությունը, ռազմական պաշտպանությունը, դտական և այլ բնագավառներին վերաբերվող գործերը։


2. Ներկայացրե՛ք ներկայիս Հայաստանի պետական կառավարման համակարգը։ Ի՞նչ նմանություններ կգտնեք Արշակունիների պետական կարգի և ներկայիս Հայաստանի պետական կարգի միջև

Մեր օրերում Հայաստանի Հանրապետությունն ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն է:

Why is it Important to Learn a Foreign Language?

Knowing a foreign language is very important, it opens many doors for us. I am a future programmer and if I learn foreign languages I will have more achievements. I think every person is obliged to know another foreign language in addition to his native language. We Armenians know Russian very well and can speak freely in our region. but it seems to me that it is not enough, in order to feel yourself fully, you need to know English. I said English because English is the international language. every second person speaks English fluently, and knowing it will make our life in a foreign place much easier. I have understood one thing, if you know foreign languages and communicate freely with people, then the world is in your hands.

English Leader Ex:3 pg 38

3

1. Organised and logical people find it easy to learn grammar rules.

2. Musical people find it easy to develop a good accent.

3. Extroverts find it easy to communicate in their native languageand therefore it is easier for them to speak a foreign language fluently.

4. We can improve our brain performance by developing our memory, attention, flexibility, speed and problem solving.

Ինքնասպան տղան Վերլուծություն

Ռաֆայել Դիստեյի «Ինքնասպան տղան» շատ տպավորիչ էր ինձ համար։ Այն մեզ պատմում էր մի անծանոթի մասին, ով իր պատմությամբ գրավեց պանդոկապանին, և այլ մարդկանց ովքեր գինովցած էին, և շատ հեշտությամբ փախավ այնտեղից չվճարելով ոչ մի լումա։ Ինձ համար նույնպես նրա հորինած պատմությունը շատ գրավիչ էր, ես կլանված կարդում էի այն։ Շատ հետաքրքիր կլիներ եթե այդպես լիներ կյանքը, մենք մեր կյանքը կսկսեյինք ծերությունից և նորածին ժամանակ կկորցնենք այն, Կարոծում եմ այդքան էլ տարբերության չկա, թե որ եզրից կսկսենք մեր կյանքը, քանզի մահանալուց, յուրաքանչյուր ծեր մարդ այնքան էի մոռանում ամեն ինչ, որ անգամ իր անունը չի հիշում` դառնում է մի փոքրիկ երեխա։

Ավարտին էր մոտենում մի մարդու ճակատագիր, ով ապրում էր հետընթացով, և նա ապաստան էր գտնելու մեծահարուստ տիկնոջ կրծքին, երբ նա քնած կլիներ, սպասելով մինչև որ կվերածվի տզրուկի, հետո՝ դիակի , ապա ՝ փոքրիկ սերմի …

Իմ 5 օրը ճամբարային կյանքում

Ողջույն, ես Սեբաստացի Մարիամն եմ` հունվարյան ճամբարի մասնակից։ Ես ընտրել եմ Անահիտ Ամիրխանյանի` Անգլերենի ջոկատը, քանզի ուզում եմ Անգլերենս առավելագործեմ։


Օր առաջին


Այսօր ես ծանոթացա ջոկատիս անդամների հետ, ոմանց արդեն ճանաչում էի։ Առաջին օրը մենք խաղացինք Ով եմ ես, Ալիաս, և այլ ինտելեկտուալ խաղեր։ Գնացինք Ռազմամարզական, սովորած կրկնեցի։ Սովորում էինք բանակի այբուբենը։
-Շարքային Բարսեղյան
-Ես եմ
-Ինձ մոտ
-Լսում եմՕր երկրորդ

Ինչպես ճամբարի յուրաքանչյուր օր մենք սկսեցինք ընդհանուր պարապմունքից։ Դասարանում քննարկեցինք մեր անելիքները, մի փոքր խաղ խաղացինք, և մեզ մոտ եկավ ընկեր Հասմիկը։ Մենք կարդացինք և քննարկեցինք Ռաֆայել Դիեստեյի «Ինքնասպան տղան» պատմվածքը։ Մենք վերլուծեցինք այն, ամենքս ներկայացրեցինք մեր կարծիքը։ Դասը շատ հավես անցավ։

Օր Երրորդ

Օրը սկսեցինք մարզվելուց, մի քանի ջոկատով գնացել էինք մեր դպրոցի մարզադահլիճ, այնտեղ շատ լավ անցավ, սկզբում մարզվեցինք հետո սկսեցինք դրոշակ խաղալ։ Մարզվելուց հետո եկանք դասարան սկսեցինք լոտո խաղալ։ Խաղը շատ ջերմ միջավայրում խաղալուց հետո։ Մեզ մոտ եկավ մեկ այլ ուսուցիչ որն իր խաղն առաջարկեց, մենք չմերժեցինք և սկսեցինք խաղալ, այդպես եռանդուն անցավ մեր չորրորդ օրը։

Օր Չորրորդ

Ընդհանուր պարապմունքից հետո, մենք հավաքվեցինք մեր ջոկատում, սկսեցինք քննարկել մեր օրվա անելիքը։ Կարդացինք Գրիմ եղբայրները Անգլերենով, թարգմանեցինք և վերլուծեցինք այն։ Հետո գնացինք Ընկեր Հասմիկի դասարան և վերհիշեցինք մեր մանկության հեքիաթները, մի փոքրիկ ներկացում խաղացինք։ Չարի վերջը, հայկական այլ հեքիաթների հերոսներով։ Դասը շատ ուրախ անցավ։ Հետո մենք գնացինք պարի դասարան, մեզ միացավ նաև Ջավախքի խումբը, պարեցինք Յարխուշտա։

Օր հինգերորդ

Այսօր մենք ջոկատում անցկացրեցինք, մեր ամբողջ օրը, խաղացինք շատ հավես խաղեր, ժամանակը շատ արագ անցավ, անգամ տուն գնալ չէինք ուզում։

Նամակ ինքս ինձ ամանորից հետո

Ես Մարիամն եմ, դեռ 2022 թվականից եմ, իմ նամակն ուղղում եմ ինքս ինձ հաջորդ տարի։

Ողջո՛ւյն, նամակս ընթերցելիս,կարծում եմ, մի փոքր կոգեշնչվես, քանզի քեզ պատկերացնում եմ հիացմունքով լի աչքերդ։ Դու արդեն գուցե 16 -ամյա նույն աղջնակն ես, ով մորը լսելով, շարժվում է առաջ։ Հուսով եմ՝ երազանքներիդ, նպատակներիդ ևս մեկ քայլով կարողացել ես մոտենալ։

Ուզում եմ  քեզ մի քանի հարց տալ․

  • ի՞նչ երաժշտություն ես լսում,
  • ո՞ր լեզուն է քեզ ավելի հարազատ՝ անգլերե՞ն, թե՞ ռուսերեն,
  • ի՞նչ ոճի հագուստ ես նախընտրում
  • ո՞վ է քո սիրելի դերասանը։

Այսօր դեկտեմբերի 14-ն է, նախատոնական տրամադրությամբ քեզ նամակ եմ գրում։ Երեկ մենք վերջապես մեր տունը լցրինք ամանորյա շնչով, տոնածառը մեր տան մի մեծ, փայլուն աստղը դարձավ։ Մի կողմից անցավ ևս մեկ լավ, ուրախ տարի, իսկ մյուս կողմից ևս մեկ տարով մեծացանք մենք, երեկ կարծես դեռ 6-րդ դասարան էի հաճախում։ Աչքս թարթելուն պես սլացավ այդ ժամանակը, արդեն 10-րդ դասարանցի եմ, ևս մեկ ակնթարթ, ու կավարտեմ դպրոցս, կընդունվեմ համալսարան,  կդառնամ մեծահասակ։ Փոքր ժամանակ երազում էի մեծանալ, բայց այժմ՝ ոչ։

Լավ, ահա սրտիս խոսքը քեզ, եղի՛ր բախտավոր, եղի՛ր միայն բարի և անկեղծ…

15- ամյա Մարիամից 16 -ամյա Մարիամին:

Արտիստը

Ողջույն, այս ամսում կարդացել եմ մի քանի պատմվածք, որոնցից մեկը Արտիսը պատմվածքն էր։

Ընտ ինձ այն շատ հուզիչ պատմվածք էր, այն բնութագրում էր մի տղայի անկեղծ սերը, որն և՛ բարդացրեց, և՛ կործանեց տղայի կյանքը։ Նա հանուն սիրո զոհաբերեց ինքն իրեն։ Նա օրեց օր աշխատում էր, հավաքում գումար, այդ ամենը ,միայն իր սրտում թաքցրած մարդու համար՝ իր Լուիզայի։ Ես այն պատմվածքը կարդալիս կլանվեցի մեջը, ամեն ինչ այնքան սրտիս մոտ էի ընդունում, այնքան տխրեցի, երբ նրա այդքան արած աշխատանքն իզուր եղավ։ Լևոնի կյանքի մեկ րոպեն գողացավ նրա կյանքի մեծ սիրուն։ Ես կարծում եմ, որ Լևոնն իր կյանքին հրաժեշտ տալուց առաջ խորհում էր իր Լուիզայի մասին, նրա ապարդյուն քայլերի մասին։

Լևոնի այդքան ժամանակ տածած սերը։ Լևոնը թույլ գտնվեց, նա պետք էր փորձել դասավորել իր կյանքը առանց Լուիզա, բայց չկարողացավ։ Կարծում եմ հեղինակը Լևոնի ինքնասպան լինելու փաստով ուզում էր, ընթերցողին ցույց տալ թե որքան մեծ էր։

Առավոտը զարթնեցի մի անսովոր ծանրություն սրտիս վրա: Շտապով խմելով մի բաժակ թեյ, գնացի վերև: Լևոնը տանը չէր: Ալմաստն ասաց, թե գիշերը անկողին պառկելուց առաջ, տվել է հիսուն ռուբլի և համբուրվել հետը, թե գրեթե ամբողջ գիշերը նստած է եղել գրասեղանի քով, գրել է, ջնջել, պատռել: Առավոտը կրկին համբուրվել է նրա հետ և դուրս գնացել, տանը թողնելով կիթառը, որ ամեն օր հետը տանում էր:

Այս հատվածը ընթերցելիս շատ լարված էի, որքան հնարավոր էր ուզում էի արագ ընթերցել, որ հասկանայի թե որտեղէ, և ինչ է պատահել մեր Լևոնին։

Ահա այն դրվագը որը նկարագրում էր պատանի Լևոնին։

Մոտ 16—17 տարեկան մի պատանի էր, նիհար, գունատ դեմքով, կուրծքը փոքր—ինչ ներս ընկած: Հագած էր մուգ կապտագույն գոտևոր, կարճ բաճկոն, որի կուրծքը զարդարված էր ասրյա խաչաձև ծոպերով և նույն գույնի նեղ վարտիք: Ձեռքին բռնած էր մի կակուղ կանաչագույն գլխարկ` փետուրով զարդարված, նման այն գլխարկներին, որ դնում են թափառաշրջիկ հույն անդրիավաճառները կամ իտալացի երաժիշտները: Նրա դեմքի գծերը կանոնավոր էին ու նուրբ, աչքերն ունեին ինչ—որ մելամաղձիկ արտահայտություն: Դա այն երջանիկ դեմքերից էր, որոնք հենց առաջին հայացքով մարդու սրտում շարժում են համակրության զգացում:

Անծանոթ բառեր՝

կակուղ — 1. Սակավ լինելը:
2. Պակասություն:
3. Նվազություն:

գոտևոր — 1. Գոտի կրող, գոտի կապած:
2. (փոխաբերական) Գոտի՝ կապ ունեցող:
3. (փոխաբերական) Շրջագծի մեջ առնված, շրջանաձև եզերված:

սակավություն — 1. Սակավ լինելը:
2. Պակասություն:
3. Նվազություն: