Առաջադրանքներ

Ax+ bx + c = 0

D = b2 – 4ac

ա) 2x2 + 5 +3 = 0

D = 25 – 4 × 2  3 = 0

D= 25-4 × 2  3 = 4 × 2  3 = 25-24 =1

D=1

Բ) 2x2 + 5x – 3 =0

D= 25 – 4 × 2  3 = 0

D= 25 – 4 × 2  3 = 25 – 4 × 2  3 =  25 – 24 = 1

D = 1

Գ) 2x2 + 5x -3 =0

 D= 25 – 4 × 2  (-3) = 0

D= 25 – (-24) = 49

D= 49

Դ) 2x2 + 5x  — 3 = 0

D= 25 – 4 × 2  (-3) = 0

D= 25 – 4 × 2 (- 3) = 0

D= 25 – 4 × 2  (-3) = 25 – (-24 ) = 49

D= 49

Առաջադրանքներ 573 և 591

573. ա) 2x2+5x+3

      D=25-4.2.3=25-24=1

ե) x2-4x+5

    D=16-1.4.5=16-20=-4

զ) x2+6x+9

     D=36-1.4.9=36-36=0

է) x2+12x+1

     D=4-1.4.1=0

ը) -32+5x-2

   D=25-3.4.(-2)=25-(-24)=49

թ)x2+2x+2

   D=4-1.4.2=4-8=-4

591. ա) 2x2-3x-5=0

        D=9-2.4.(-5)=9-(-40)=49

բ) x2+5+1

  D=25-1.4.1=25-4=21

գ) 9x2-6x+1=0

    D=36-4.9.1=36-36=0

դ) x2+x+1=0

   D=1-4.1.1=1-4=-3