Հավասարումների համակարգ։Գումարման մեթոդ, առաջադրանքներ՝ 34; 35 / էջ՝ 17/

 1. Հավասարումների համակարգ։ Գումարման մեթոդ, առաջադրանքներ՝
  1. 34; 35 /  էջ՝ 17/

34. ա)

{𝑥+2𝑦−3=0 | ∗1 𝑥+𝑦+1=0 |∗(−1)

{𝑥+2𝑦−3=0 −𝑥−𝑦−1=0

————————

y-4=0 => y=4

x+y+1=0 x+4+1=0 x+5=0 x=-5 Պատ․՝ (-5; 4):

բ)

{x-3y+3=0∗1 |x+y-1=0 |∗(-1)

{𝑥+3𝑦+3=0 −𝑥−𝑦+1=0

————————

2y+2=0 => y=1

x+y-1=0 x+1-1=0 x+0=0 x=0 Պատ․՝ (0; 1):

գ)

{4x+y-2=0∗1 |3x+y+3=0 |∗(-1)

{4x+y-2=0 -3x-y-3

————————

x-5=0 x=5

y=2-20 y=-18 Պատ․՝ (5; -18):

դ)

{x-y-7=0 ∗1 |3x-y+1=0 |∗(-1)

{x-y-7=0 -3x+y-1

————————

2x-8=0 -2x=8 x=-4

-4-y-7=0 -y=7+4 y=-11 Պատ․՝ (-4; -11):

35)ա)

{𝑥+3𝑦-1=0 -𝑥+4𝑦+8=0

————————————-

x+3y-1-x+4y+8

7y+7=0 7y=-7 y=-1

x+(-3)-1=0 x=4 Պատ․՝ (4; -1):

բ)

{x-2y+3=0 -x+3y-2=0

————————————-

x-2y+3-x+y-2=0

y+1=0 y=-1

x+2+3=0 x=-5 Պատ․՝(-5,-1):

35. գ)

{𝑥−𝑦+2=0 3𝑥+𝑦−4=0

————————————-

x-y+2+3x+y-4=0

4x-2=0 4x=2 x=2/4 x=0,5

x-y+2=0

0,5-y+2=0

2,5-y=0

y=2,5

Պատ․՝ (0,5; 2,5):

դ)

{2x+y-3=0 -x-y+4=0

————————————-

2x+y-3-c-y+4=0

x+1=0 x=-1

-2+y-3=0 y-5=0 y=5 Պատ․՝(-1,5):

Հավասարումներ

1.ա) x-11=17 28-11=17 բ) 6+x=2 6+4=2 գ) 12+x=-6 12+(-18)=-6

դ) x+13=5 -8+13=5 ե) 7x=-14 x=-2 զ)-17x=51 x=-3

է)6x=7 x=1,16 ը)2x=-13 x=6,5 թ)-x=2 2=2

2. ա) x+2=1 -1=2=1 բ) x-3=2 5-3=2 գ)2x=3 x=1,5

դ) x=0,125 ե)2x+5=2 -3+5=2 զ)x=0,75

է)1-x=3 1-(-2)=3 ը)2-x=7 2-(-5)=7

3. ա)x-5=6 11-5=6 բ)5+x=3 5+(-2)=3 գ)x+7=7 0+7=7

դ)x-6=6 12-6=6 ե)x+3=-6 -9+3=-6 զ)x+12=7 -5=12=7

է)2+x=-1 2+(-3)=-1 ը)x-3=-3 0-3=-3 ը)2x=4 x=2

թ)-5x=100 x=-20 ժ)3x=2 x=0,6 ի)11=5x x=2,2

լ)2x=0 x=0 խ)-x=1 x=1 ծ)x=6

  1. Գծային հավասարումներ

  аx+b=0  

  1. Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր՝
   a3+b3=(a+b)(a2-ab+b2)

  a3-b3=(a-b)(a2+ab+b2)

  Ճիշտ է նաև հակառակը՝
  (a+b)(a2-ab+b2)=a3+b3

  (a-b)(a2+ab+b2)=a3-b3

  • Լուծել հավասարումը.

  1.matem

  ա)x=7

  բ)x=1,2

  գ)լուծում չունի

  դ)x=-6

  ե)x=0

  զ)x=0,8

  է)x=R

  ը)x=5/3

             2.

  matem

  Ա)x=4

  բ)x=0

  գ)x= 3

  դ)0,2/3,6

  ե)x=1

   

  3.

 1. matem

  Ա)x=5

  x= -22/13                                                                                                                               

  Գ)x=3

  Դ)x=0

  Ե)x=-6

   

  4.

matem

 1.  

  Ա)x+8=33              x=25

             Բ)x•4=52               x=13

             Գ)(x•7)+12=26       x=2

              Դ) (x-4)•5=35        x=11

  5.matem

  Ա) 1 — x   2թ — x+6   x+x+6=18    2x+6=18     2x=12     x=6   1թ-6 2թ-12

  Բ) 1թ — x     2թ — x-6     x+x-6=18     2x-6=18     2x=24    x=12  1թ-12  2թ-6

  1. Վերլուծել արտադրիչների՝ օգտվելով բանաձևերից՝
   (a+b)(a2-ab+b2)=a3+b3
   (a-b)(a2+ab+b2)=a3-b3

  1)p3+q3=(p+q)(p2-pq+q2)            3)a3+8=(a+2)(a2-2a+4)                                    5)y3+1=(y+1)(y2-y+1)

  2) p3-q3=(p-q)(p2+pq+q2)            4)b3-27=(b-3)(b2+3b+9)                                 6)x3-8=(x-2)(x2+2x+4)

  7) p3-1=(p-1)(p2+p+1)                 8)m3+64=(m+4)(m2-4m+16)                        9)1-q3=(1-q)(1+q+q2)

 

Ինքնաստուգում 14.11.2019

Քանի՞ ուղիղ կարող ենք տանել երկու կետով:

2 կետով կարող ենք տանել 1 ուղիղ:
Քանի՞ ուղիղ կարող ենք տանել երեք կետով: Դիտարկիր բոլոր հնարավոր դեպքերը:

3 կետից կարող ենք տանել 3 ուղիղ։

(1 միավոր)
α և β անկյունները հակադիր են:  Հաշվիր α-ն, եթե β=45º:

Պատ.՝ A=45º։

(1 միավոր)
α և β անկյունները կից են:  Հաշվիր α-ն, եթե β=120º:

Լուծումշ

1)120×2=240º(BD)

2)360-240=120º(AC)

3)120:2=60º(A)

Պատ՝.A=60º:

(1.5 միավոր)
<ABC=65: BD-ն <ABC անկյան կիսորդն է: Ինչի է հավասար <ABD; <DBC անկյունները:

<DBC=360º:

(1.5 միավոր)
Հակադիր անկյունների գումարը 90 աստիճան է: Ինչի՞ է հավասար հակադիր անկյուններից յուրաքանչյուրը:

D=125º B=125º:

(2.5 միավոր)
36 սմ երկարությամբ հատվածը տրոհված է չորս՝  միմյանց անհավասար մասերի: Եզրային մասերի միջնակետերի հեռավորությունը 30 սմ է: Գտեք մեջտեղի մասերի միջնակետերի հեռավորությունը:

Լուծում

1)36-6=30սմ

2)6×2=12սմ

3)36-12=24սմ

4)24:2=12սմ

Պատ.՝12սմ։

 

 

Հանրահաշիվ

Հանրահաշիվ 114, 115, 116, 117,

3a + 3b=3(a+b)

2x − 2y=2(x-y)

5a + 10=5(a+2)

14 − 7y=7(2-y)

12x + 6y=6(2x+y)

3a − 9b=3(a-3b)

5x + 5=+(x+5)

4 − 4a=2(2-2a)

12a – 3=+(12a-3)

18 + 36x=3(6+12x)

ab + bc=b(a+c)

ax – ay=a(x-y)

2ab − 6a=2(ab-3a)

6x + 8xy=2(3x+4xy)

12abx + 15a=3(4abx+5a)

a2 + ab=a(a+b)

x2 – x=x(x-1)

a + a2=a(1+a)

2xy – x3=x(2y-x2)

b3 – b2=b(b2-b)

a4+ a3b=a(a3+a2b)

x2y2 + y4=y(x2y+y3)

4a6 − 2a3b=2a(2a5-a2b)

9x4 − 12x2y4=3x(3x3-4xy3)

116.

Ա) ax − bx + cx=xx(a-b+c)

Բ) 8abx − 6acy − 10ak=2ax(4bx-3cy-5k)

Գ) 14acx − 21bcy − 7c=7cx(2ax-3by-1)

Դ) 63xy − 84y2 + 98ay=7yx(9x-12y+14a)

Ե) 15abx − 98y2 + 12ab=

Զ) 20ax − 35bx − 40×2=5xx(4a-7b-8x)

117.

Ա) a2 – a3 + a4=a2x(1-a+a2)

Բ) x3+ x2 – x=xx(x2+x-1)

Գ) a3 + 4b2a=ax(a2+4b2)

Դ) −5x3y2-5x2y=-5x2yx(xy+1)

Ե) x3y4 – x2y2 + xy3=xy2x(x2y2-x+y)

Զ) 2a3b − 6ab4 + 4a2b3=2abx(a2-3b3+2a2)

Է) −2a2b+ 4ab2 − 4b3=-2bx(a2-2ab+2b2)

Ը) 16x + 8x2 − 4x3 + 2x4=2xx(8+4x-2x2+x3)

Հանրահաշիվ

(a + 3) 7=7a +21

(x − y) 10=10x-10y

a (x − y)=ax-ay

a (a + b)=a2+ab

(a + b − c) 2=2a+2b-2c

(a − b)(−6)=-6a+6b

x (x − y + c)=x2-xy+xc

(a − b) 5a=5a2-5ab

(−2)(x + y)=-2x+(-2y)

 (7 + 3y – x 2y)(−2xy)= -14xy+(-6ay2)+2x3y3

 3ab (a2 − 2a + 1)=3a3b-6a2b+3ab

2a (x + y)=2ax+2ay

(x2 + 2xy + y2)(−12xy3)=-12x3y3-24x2y4-12xy5

21a 2b5 (a3 − 4ab2 – b2)= 21a5b5-84a3b7-21a2b7

(−abc)(ab + ac + bc)= -a2b2c-a2bc2-ab2c2

−ac (a + 2c)= -a2c-2ac2

111.

2 (a + b) + 4 (a + b)=2a+2b+4a+4b=6a+6b=6(a+b)

4 (x − y) + 7 (x − y)= 4x-4y+7x-7y= 11x-3y

4 − 2 (x + 1)= 4-2x-2= 2-2x

2a − 3 (b − a)= 2a-3b+3a= 5a-3b

2 (a − b) − 3 (a + b)= 2a-2b-3a-3a-3b= 4a-5b

a (x − y) − b (x + y)= ax-ay-bx-by

3a2 − a (3a − 4b) − 2 (b − 4a)= 3a2-3a2+4ab-2b+8a= 4ab-2b+8a

2ab (a + 2b) − 3ab2 (a − 4)= 2a2b+4ab2-3a2b2+12ab2= 2a2b+16ab2-3a2b2

112.

a (b − c) + b (c − a) + c (a − b)=ab-ac+bc-ba+ac-cb=0

a (b + c − bc) − b (c + a − ac) + c (b − a)= ab+ac-abc-bc-ba+bac+cb-ca= 0

Հանրահաշիվ 92-96

92.

1.2,14

2.2,9

3.2,14

4.5

5.12

6.5

7.14,10

8.10,10

9.14,10

10.15

11.2

12.15

13.1,3

14.2,13

15.0,13

16.3,9

17.1,7

18.3,9

19.4,1

20.9,8

21.4,1

93.

1.a+3c+5ab-2b

2.a+3c-5ab-2b

3.4a+c+2ab+3b+4m-n

4.(4a+c)-(2ab+3b)+(4m-n)

5.4a+c+2ab+3b-4m-n

6.(4a+c)-(2ab-3b)-(4m-n)

92.

1.2,14

2.2,9

3.2,14

4.5

5.12

6.5

7.14,10

8.10,10

9.14,10

10.15

11.2

12.15

13.1,3

14.2,13

15.0,13

16.3,9

17.1,7

18.3,9

19.4,1

20.9,8

21.4,1

93.

1.a+3c+5ab-2b

2.a+3c-5ab-2b

3.4a+c+2ab+3b+4m-n

4.(4a+c)-(2ab+3b)+(4m-n)

5.4a+c+2ab+3b-4m-n

6.(4a+c)-(2ab-3b)-(4m-n)

94.

1. 5a – (a+1) = 4a +1

2.2a- (7a+5) = – 5a +5

3.a +(a+1) = 2a +1

4.a +b+(a-b) = 2a

5.x-(6x-5) = -5x – 5

6.7-4x+(2x-1)= 6 -2x

7.(x-1)+6= x + 5

8.(x-y) + (x-y) = 2x – 2y

95.

1.7a+(2a+3b)= 7a +2a+3b=9a + 3b

2.9x+(2y-5x)= 9x + 2y – 5x = 4x + 2y

3.(5x+7a)+4a= 5x + 7a + 4a=5x +11a

4.(5x-7a)+5a= 5x -7a +5a= 5x -2a

5.(3x-6y)-4x= -3x+6y -4x= -7x +6y

6.(2a +5b)-7b= -2a -5b – 7b=-2a -12b

7.3m-(5n+2m)= 3m – 5n – 2m=-5n+m

8.6p-(5p-3a)= 6p-5p+3a= p+3a

96.

1.3a և (a +2b) = 3a և a պլյուս կամ մինուս

2.7x և (2-3x) = 7x և  3x պլյուս կամ մինուս

3.(3-2a) և (-5a-7) = 3 և 7 2a և 5a պլյուս կամ մինուս

4.(3x-y) և (-2x+4y)= 3x և 2x y և 4y պլյուս կամ մինուս

Հանրահաշիվ

րթ

1.a+5b

2.12x2+3y

3.2(5a+b)

4.3a+8b

5.9x+2y

6.3a+16x

83.

1.8a+5b

2.20x-2y

3.17x-4y+5x+4y=22x-0

4.5a-2y+4a+2y

5.40x+15y-40x-16y

6.9a-3b+5a-7b-8a

7.2b-6y+b+5y-3b

8.a+2x+a-13x-2a

84.

1.1,1x-2,7y+0,8x+3y=0,9x+0,3y

2.27a-3,1b+9a+3,1a+0,4b-a=38,1a-2,7b

3.1_3x+2_5y-2x+1 1_4y=-5x+33_20y

4.15a-4x-5,6a+2,3x+a=10,4a-1,7x

5.67,1a-1_3b+1_5a+2b+2,5a-7b=349_5a-16_3b

6.1_4b-7x-3,2b+2 3_4x+b+0,6x=-39_20b-73_20x

7.xyx-2x2yz+2x-3x

8.ba2-3a2+7aba+3a2-8a2b=-3a2+3a2

87.

1.b+b+ac+ac+ac=2b+3ac

2.2a2-3b+b-7a2-b=-5a2-3b

3.xx+xx+x-2x=xx(2x-1)

4.2a3+4a3-5a2+5a2=6a3

88.

1.4a2b+5b2a+baa+3aba=abx(8a+5b)

2.5a3-7ax3+2ax3-a3x-ax3=ax(5a2-6x3-a2x)

3.3ax3-3a3x-2a2x2-7a2x2-a2x=axx(3x-4a-5ax)

4.6n3-8p2n3+p2n3+12n3p2+2n3=n3x(8+5p2)

5.7a3-8aba2+3a2-4b=7a3-8a3b+3a2-4b

6.x5-7y2+3xyx4+2x-1=x5-7y2+3x5y+2x-1

7.ac+2abc-7a2+3ca-3cab=ax(4c-bc-7a)

89.

1. 2aa+a.3a+a2=6a2

2.2x2.3xy-4x.5x2y=-14x3y

3.y2.2x-3x2.2y+2xy.2y-xy.(-4x)=-4xyx(1-y-x)

4.xx.(-2x)-y.3xy+7x2.(-2x)-4y2.2x=xx(-2-11y2-14x2)

 1. Հանրահաշիվ 114, 115, 116, 117,

  3a + 3b=3(a+b)

  2x − 2y=2(x-y)

  5a + 10=5(a+2)

  14 − 7y=7(2-y)

  12x + 6y=6(2x+y)

  3a − 9b=3(a-3b)

  5x + 5=+(x+5)

  4 − 4a=2(2-2a)

  12a – 3=+(12a-3)

  18 + 36x=3(6+12x)

  ab + bc=b(a+c)

  ax – ay=a(x-y)

  2ab − 6a=2(ab-3a)

  6x + 8xy=2(3x+4xy)

  12abx + 15a=3(4abx+5a)

  a2 + ab=a(a+b)

  x2 – x=x(x-1)

  a + a2=a(1+a)

  2xy – x3=x(2y-x2)

  b3 – b2=b(b2-b)

  a4+ a3b=a(a3+a2b)

  x2y2 + y4=y(x2y+y3)

  4a6 − 2a3b=2a(2a5-a2b)

  9x4 − 12x2y4=3x(3x3-4xy3)

  116.

  Ա) ax − bx + cx=xx(a-b+c)

  Բ) 8abx − 6acy − 10ak=2ax(4bx-3cy-5k)

  Գ) 14acx − 21bcy − 7c=7cx(2ax-3by-1)

  Դ) 63xy − 84y2 + 98ay=7yx(9x-12y+14a)

  Ե) 15abx − 98y2 + 12ab=

  Զ) 20ax − 35bx − 40×2=5xx(4a-7b-8x)

  117.

  Ա) a2 – a3 + a4=a2x(1-a+a2)

  Բ) x3+ x2 – x=xx(x2+x-1)

  Գ) a3 + 4b2a=ax(a2+4b2)

  Դ) −5x3y2-5x2y=-5x2yx(xy+1)

  Ե) x3y4 – x2y2 + xy3=xy2x(x2y2-x+y)

  Զ) 2a3b − 6ab4 + 4a2b3=2abx(a2-3b3+2a2)

  Է) −2a2b+ 4ab2 − 4b3=-2bx(a2-2ab+2b2)

  Ը) 16x + 8x2 − 4x3 + 2x4=2xx(8+4x-2x2+x3)

  Հանրահաշիվ

  (a + 3) 7=7a +21

  (x − y) 10=10x-10y

  a (x − y)=ax-ay

  a (a + b)=a2+ab

  (a + b − c) 2=2a+2b-2c

  (a − b)(−6)=-6a+6b

  x (x − y + c)=x2-xy+xc

  (a − b) 5a=5a2-5ab

  (−2)(x + y)=-2x+(-2y)

   (7 + 3y – x 2y)(−2xy)= -14xy+(-6ay2)+2x3y3

   3ab (a2 − 2a + 1)=3a3b-6a2b+3ab

  2a (x + y)=2ax+2ay

  (x2 + 2xy + y2)(−12xy3)=-12x3y3-24x2y4-12xy5

  21a 2b5 (a3 − 4ab2 – b2)= 21a5b5-84a3b7-21a2b7

  (−abc)(ab + ac + bc)= -a2b2c-a2bc2-ab2c2

  −ac (a + 2c)= -a2c-2ac2

  111.

  2 (a + b) + 4 (a + b)=2a+2b+4a+4b=6a+6b=6(a+b)

  4 (x − y) + 7 (x − y)= 4x-4y+7x-7y= 11x-3y

  4 − 2 (x + 1)= 4-2x-2= 2-2x

  2a − 3 (b − a)= 2a-3b+3a= 5a-3b

  2 (a − b) − 3 (a + b)= 2a-2b-3a-3a-3b= 4a-5b

  a (x − y) − b (x + y)= ax-ay-bx-by

  3a2 − a (3a − 4b) − 2 (b − 4a)= 3a2-3a2+4ab-2b+8a= 4ab-2b+8a

  2ab (a + 2b) − 3ab2 (a − 4)= 2a2b+4ab2-3a2b2+12ab2= 2a2b+16ab2-3a2b2

  112.

  a (b − c) + b (c − a) + c (a − b)=ab-ac+bc-ba+ac-cb=0

  a (b + c − bc) − b (c + a − ac) + c (b − a)= ab+ac-abc-bc-ba+bac+cb-ca= 0

  Հանրահաշիվ 92-96

  92.

  1.2,14

  2.2,9

  3.2,14

  4.5

  5.12

  6.5

  7.14,10

  8.10,10

  9.14,10

  10.15

  11.2

  12.15

  13.1,3

  14.2,13

  15.0,13

  16.3,9

  17.1,7

  18.3,9

  19.4,1

  20.9,8

  21.4,1

  93.

  1.a+3c+5ab-2b

  2.a+3c-5ab-2b

  3.4a+c+2ab+3b+4m-n

  4.(4a+c)-(2ab+3b)+(4m-n)

  5.4a+c+2ab+3b-4m-n

  6.(4a+c)-(2ab-3b)-(4m-n)

  92.

  1.2,14

  2.2,9

  3.2,14

  4.5

  5.12

  6.5

  7.14,10

  8.10,10

  9.14,10

  10.15

  11.2

  12.15

  13.1,3

  14.2,13

  15.0,13

  16.3,9

  17.1,7

  18.3,9

  19.4,1

  20.9,8

  21.4,1

  93.

  1.a+3c+5ab-2b

  2.a+3c-5ab-2b

  3.4a+c+2ab+3b+4m-n

  4.(4a+c)-(2ab+3b)+(4m-n)

  5.4a+c+2ab+3b-4m-n

  6.(4a+c)-(2ab-3b)-(4m-n)

  94.

  1. 5a – (a+1) = 4a +1

  2.2a- (7a+5) = – 5a +5

  3.a +(a+1) = 2a +1

  4.a +b+(a-b) = 2a

  5.x-(6x-5) = -5x – 5

  6.7-4x+(2x-1)= 6 -2x

  7.(x-1)+6= x + 5

  8.(x-y) + (x-y) = 2x – 2y

  95.

  1.7a+(2a+3b)= 7a +2a+3b=9a + 3b

  2.9x+(2y-5x)= 9x + 2y – 5x = 4x + 2y

  3.(5x+7a)+4a= 5x + 7a + 4a=5x +11a

  4.(5x-7a)+5a= 5x -7a +5a= 5x -2a

  5.(3x-6y)-4x= -3x+6y -4x= -7x +6y

  6.(2a +5b)-7b= -2a -5b – 7b=-2a -12b

  7.3m-(5n+2m)= 3m – 5n – 2m=-5n+m

  8.6p-(5p-3a)= 6p-5p+3a= p+3a

  96.

  1.3a և (a +2b) = 3a և a պլյուս կամ մինուս

  2.7x և (2-3x) = 7x և  3x պլյուս կամ մինուս

  3.(3-2a) և (-5a-7) = 3 և 7 2a և 5a պլյուս կամ մինուս

  4.(3x-y) և (-2x+4y)= 3x և 2x y և 4y պլյուս կամ մինուս

  Հանրահաշիվ

  րթ

  1.a+5b

  2.12x2+3y

  3.2(5a+b)

  4.3a+8b

  5.9x+2y

  6.3a+16x

  83.

  1.8a+5b

  2.20x-2y

  3.17x-4y+5x+4y=22x-0

  4.5a-2y+4a+2y

  5.40x+15y-40x-16y

  6.9a-3b+5a-7b-8a

  7.2b-6y+b+5y-3b

  8.a+2x+a-13x-2a

  84.

  1.1,1x-2,7y+0,8x+3y=0,9x+0,3y

  2.27a-3,1b+9a+3,1a+0,4b-a=38,1a-2,7b

  3.1_3x+2_5y-2x+1 1_4y=-5x+33_20y

  4.15a-4x-5,6a+2,3x+a=10,4a-1,7x

  5.67,1a-1_3b+1_5a+2b+2,5a-7b=349_5a-16_3b

  6.1_4b-7x-3,2b+2 3_4x+b+0,6x=-39_20b-73_20x

  7.xyx-2x2yz+2x-3x

  8.ba2-3a2+7aba+3a2-8a2b=-3a2+3a2

  87.

  1.b+b+ac+ac+ac=2b+3ac

  2.2a2-3b+b-7a2-b=-5a2-3b

  3.xx+xx+x-2x=xx(2x-1)

  4.2a3+4a3-5a2+5a2=6a3

  88.

  1.4a2b+5b2a+baa+3aba=abx(8a+5b)

  2.5a3-7ax3+2ax3-a3x-ax3=ax(5a2-6x3-a2x)

  3.3ax3-3a3x-2a2x2-7a2x2-a2x=axx(3x-4a-5ax)

  4.6n3-8p2n3+p2n3+12n3p2+2n3=n3x(8+5p2)

  5.7a3-8aba2+3a2-4b=7a3-8a3b+3a2-4b

  6.x5-7y2+3xyx4+2x-1=x5-7y2+3x5y+2x-1

  7.ac+2abc-7a2+3ca-3cab=ax(4c-bc-7a)

  89.

  1. 2aa+a.3a+a2=6a2

  2.2x2.3xy-4x.5x2y=-14x3y

  3.y2.2x-3x2.2y+2xy.2y-xy.(-4x)=-4xyx(1-y-x)

  4.xx.(-2x)-y.3xy+7x2.(-2x)-4y2.2x=xx(-2-11y2-14x2)

  1. Օրինակ՝
   Գրեք հավասարության տեսքով՝
   ա. x և y թվերի գումարի եռապատիկը հավասար է z-ի քառապատկին.
   (x+y)·3= 4z:
   բ. x -ի քառակուսին զրո է.
   x² = 0 :
  71327522_612206155849959_231140979363545088_n
  1. a – b = c 2. b + c = d 3. x – y = 4 4. z + 3 = I 5. a : b = 2 6. c x 3 = d
  2. a + b = c x d 8. p/2 – q = 7 9. 3 (y + z) = 5y 10. x – y = 5 ( x + y )
  70783283_399856817590299_7999890924018597888_n

  1. 5b = 3a+6 2. 3y = 2x x 4 3. 2z + 2I = 15 + 2(z + I) 4.p x q = 8(q/2 + p/2)
  2. b : a = q (p) 6. (z +1)2 = 7+X x y 7. a +11 = b – 3 8. c -6= d +8 9.2x +27 = 3x +15

  Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

  1. 2a + b + a + 3b =( 2a + a ) + (3b + b ) = 3a + 4b
  2. 3a – b + a – 2b = 4a+ 3b
  3. 2a + 4b – a – 2b = a + 2b
  4. 2 x (a +b) + 3 x (a – b) = 2a + 2b + 3a – 3b = 5a +( -b)
  5. 5 x (a + b + c) + 3 x ( a – b – c) = 5a + 5b + 5c + 3a – 3b – 3c = 8a + 2b + 2c
  6. 2a + 3b – 4c + a + b +c =2a +a + 3b + b (-4c) + c = 3a + 4b + (- 3c)
  7. ( a +b) x ( a + b) = (a +b) x a + (a + b )x b = a + a + a +a +b + 2a +b = 6a + 2b

  Հանրահաշիվ

  1. 78 զբոսաշրջիկների համար նախատեսել էին վեցտեղանոց և չորստեղանոց նավակներ։ Յուրաքանչյուր տեսակի քանի՞ նավակ կար, եթե բոլոր զբոսաշրջիկները տեղավորվեցին 15 նավակում, և բոլոր տեղերը զբաղեցվեցին։
  6x+4*(15-x)=78
  6x+60-4x=78
  2x+60=78
  2x=78-60
  2x=18
  x=9(6տեղ)
  15-9=6(4տեղ)

  2. Երկնիշ թվին ձախից և աջից կցագրեցին 3 թվանշանը: Արդյունքում ստացվեց սկզբնականից 43 անգամ մեծ թիվ: Գտեք այդ երկնիշ թիվը։

  3. Ո՞ր թվանշանը պետք է ձախից և աջից կցագրել 23 թվին, որպեսզի ստացված քառանիշ թիվը մեծ լինի 6000-ից և բաժանվի 3-ի։

  8+2+3+8=21 21:3=7   8238> 6000

  4. Եռանկյան պարագիծը 62 սմ է: Նրա կողմերից մեկը 26 սմ է: Մյուս երկու կողմերից մեկը մյուսից փոքր է 3 անգամ: Գտեք եռանկյան մյուս կողմերի երկարությունները:

  36:3=9 սմ 26+9=35 սմ 62-35=27 սմ   

  5. Գրիգորը 11 տարեկան է: Վեց տարի առաջ նրա տարիքը վեց անգամ փոքր էր հոր տարիքից: Հիմա քանի՞ տրեկան է Գրիգորը հայրը:

  11-6=5 5×6=30 30+6=36 տարեկան     

  6. Գտեք այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնց գրության մեջ գոն մեկ հատ 2 կամ 7 թվանշան կա:

  12, 17 , 20, 21 , 22 ,, 23 , 24, 25, 26, 27, 28 , 29 . 32 , 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 87, 92, 97.

  7. Երբ մտապահված թվի կրկնապատիկին գումարեցին 7, 41 ստացվեց: Ի՞նչ թվով պետք է բազմապետկել աիդ մտապահված թիվը, որ ստացված արտադրյալի և 16-ի տարբերությունը 120 լինի:

  41-7=34 34:2=17 17×8=136 136-16=120 

  8. Քսան մարդու միջին տարիքը 30 է: Ուրիշ երեսուն մարդկանց միջին տարիքը 20 է: Որքա՞ն կլինի այդ հիսուն մարդկանց միջին տարիքը:

  20×30=600 30×20=600 600+600=1200 20+30=50 1200:50=24 

  9. Թվային ուղղի վրա A կետը համապատասխանում է 75 թվին (այս փաստը կարելի է գրել՝ A(75)): Այդ կետից 186 միավոր գնացին դեպի աջ, հետո 200 միավոր՝ դեպի ձախ: Ո՞ թվին է համապատասխանում վրեջնական կետը:

  75 + 186 = 261 261 – 200 = 61 Պատ՝․ 61:

  10. Գտեք այնպիսի երկնիշ թիվ, որը 8-ի բաժանելիս տա 7 մնացորդ, իսկ 9-ի բաժանելիս՝ 8 մնացորդ:

  71 թիվը։

  Հանրահաշիվ

  2019susannabalakhchyanԹողնել մեկնաբանություն

  1. Գտեք նկարում տրված մեծ ուղղանկյան մակերեսը, եթե հայտնի է, որ փոքր ուղղանկյան

  պարագիծը 60 է:

  Подпись отсутствует

  2·a=60

  a= 60/12=5 սմ

  S= 20×30=600սմ

  2. Գտեք բոլոր այն երկնիշ թվերը, որոնք 7 անգամ մեծ են իրենց թվանշանների գումարից:

  Պատ՝ 21, 42, 63, 84

  3. Մեծ ուղղանկյունից ABCD ուղղանկյունը կտրելուց հետո նրա պարագիծը մեծացավ 6-ով, իսկ մակերեսը փոքրացավ 6-ով։ Ինչի՞ է հավասար AB:

  Подпись отсутствует

  4. Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում 7n+3n արտահայտության արժեքը, եթե n կենտ թիվ է:

  5. Ընտանիքը գիշերով մոտենում են կամրջին: Հայրը կամուրջը կարող է անցնել 1 րոպեում, մայրը` 2, երեխան` 5, իսկ տատիկը՝ 10 րոպեում: Կամրջի վրա միաժամանակ կարող են գտնվել երկու հոգի: Ամենաքիչը քանի՞ րոպեում ընտանիքի անդամները կարող են անցնել կամուրջը, եթե նրանք ունեն միայն մեկ լապտեր (առանց լապտերի ուղեկցության քայլել չի կարելի, հեռվից լապտերով լուսավորել չի կարելի):

  6. Ուռուցիկ 2n անկյան ներքին անկյունների գումարը 50% -ով գերազանցում է ուռուցիկ n+2 անկյան ներքին անկյունների գումարին: Գտեք n-ը:

  7. Գտեք 19 հաջորդական բնական թվեր, որոնցից առաջին 10 հատի քառակուսիների գումարը հավասար է վերջին 9 հատի քառակուսիների գումարին:

  8. 12 մարդ միասին կերան 12 հաց: Յուրաքանչյուր տղամարդ կերավ 2 հաց, յուրաքանչյուր կին կերավ կես հաց, իսկ յուրաքանչյուր երեխա կերավ քառորդ հաց: Գտեք տղամարդկանց, կանանց և երեխաների քանակը:

  9. Շրջանաձև դասավորել են 1-ից մինչև 9 բնական թվերն այնպես, որ ցանկացած երկու հարևան գրված թվերի գումարը չի բաժանվում ո՛չ 3-ի, ո՛չ 5-ի, ո՛չ էլ 7-ի: Ո՞ր թվերի միջև է կանգնած 6 թիվը:

  10. Քանի՞ եղանակով է հնարավոր շախմատի տախտակի վրա ընտրել մեկ սև և մեկ սպիտակ վանդակ, որոնք կգտնվեն տարբեր տողերում և տարբեր սյունակներում:

  Հանրահաշիվ

  517

  ա)3-2=1 բ)-3-2=1 գ)-6+5-1 դ)2-7=-5 ե)5-2-3=0 զ)4+1-8=-3
  է)-2-2+5=5 ը)-4-1-5=-8 թ)-4+5+2=-11 ժ)4+2-9-1=-4 ի)2-5-6+1=4 ի)2-5-6+1=4

  519

  ա)|-2|+|-1|=3 բ)|7|-|-11|= 4 գ)|5-7|=2 դ)7-|-5-67|=-55
  522 կրճատել

  24/36 = 2/3 108/252 = 26/63 144/216 = 2/3 1800/4500 = 18/45

  526

  7/8 > 5/8 1 1/7 > 5/7 1/2 > 1/3 3/5 <3/4 1 2/3 > 3/4 10/7 > 3/6

  527

  1/2 + 1/2 = 1 1/7 + 5/7 = 6/7 3/5 + 4/5 = 1 2/5 1 1/3 + 2/3 = 2 2 7/9 + 4/9 = 3 2/9 3 2/5 + 12 4/5 = 16 1/5

  529

  1/2 x 1/3 = 1/6 2/6 x 6/7 = 2/7 7/8 x 24/49 = 3/7 100/121 x 55/144 = 2750/8712

  3/8 x 2 = 3/4 4/5 x 6 = 4 4/5 3 x 9/8 = 3 3/8 0 x 1/4 = 0 4 x 2 1/12 = 1/6

  530

  4 2/3 x 9/14 = 3 2 1/3 x 1/14 = 1/2 2/3 x 1 1/8 = 3/4 1 1/2 x 2 2/3 = 4 2 1/7 x 1 13/15= = 4 10 1/2 x 1 1/2 = 15 3/4

  531

  1/2 : 1/3 = 1 1/2 2/5 : 15/18 = 36/75 3/7 x 63/84 = 12/21 14/15 : 18/25 = 1 8/27

  2/3 : 2 = 1/3 6/7 : 3 = 2/7 10 : 5/10 = 1/20 18 : 7 1/5 = 2 1/2

   

  Մաթեմատիկա

  7.ա) 1 x 5 + 4 x 4 = 21կմ 1 + 4 = 5կմ/ժ 21 : 5 = 4,2կմ/ժ Պատ ՝․ 4,2կմ/ժ:

  բ) 1 x 4 + 4 x 5 = 24կմ 1 + 4 = 5կմ/ժ 24 : 5 = 4,8 կմ/ժ Պատ՝․ 4,8 կմ/ժ։

  9 ա) 200.000 x 30%/100% = 60.000 260.000 x 20%/100% = 52.000

  200.000 + 60.000 = 260.000 260.000 + 52.000 = 312.000 Պատ՝․ 312.000 դրամ։

  բ) 3000 x 20%/100% = 600 3000 – 600 = 2400

  2400 x 10%/100% = 240 2400 – 240 = 2160 Պատ՝․2160 դրամ։

  14. 7 + 0 = 7 7 + (-4) = +(7-4) = 3 7 + 3 = 10 7 + (-7) = 0

  7 + (-1) = + (7 – 1) = 6 7 + (-10) = -(10+7) = -3

  16. 2x + 1 = 2 x 5 + 1 = 11 x = 5 6 + 8x = 6 + 8 x (-1) = -2 x = -1

  5 – 4a = 5 – 4 x 2 = -3 x = 3 3 – 7b = 3- 7 x (-2) = 17 x = -2

  17. a + b = 1 + 3 = 4 a = 1 b = 3 2x – y = 2 x 5 – 6 = 4 x = 5 y = 6

  a -b = – 2- 4 = 8 3x – 2y = 3 x (-1) – 2 x (-4) = -3 – 8 =- 11

  a = -2 b = 4 x = -1 y = -4

  18. ab = 3/4 x 8/5 = 1 1/5 abc = 1/3 x 3/2 x 2 = 1

  2 x (a + b) = 2 x ( 3/10 +1 1/2) = 3 3/5

  S = a x a S = a x d S = ab + dc S = (d + b) x a – dc

  27.ա) X x n + X = 150 բ) a x b/b + c գ) a/xn +x

  28. 2 x X + 3 x y 2 + 3 = 5 2x + 3y/5

  a + b, c : d (a +b) x (a -b) ( c – d)3

  a -b, 2x + 3y ( x + y)քառակուսի -c + (-d )+(-a)

  c x d 2a x 2b ( a + d) 2 a + b + c

  Մաթեմատիկա

  Բացահայտիր գլուխկոտրուկներ

  math11

  4 x 4 + 3 = 19

  6 x 6 +5 = 41

  3 x 3 + 2 = 11

  5 x 5 + 4 =29

  Գլուխկոտրուկներ

  1. Լուծիր գլուխկոտրուկները.
  img_20190110_10091789054704.jpg

  առաջին եռանկյունը – 5

  երկրորդ եռանկյունը – 13

  24 տետրը 120գ են կշռում։ Նման քանի՞ տետր է կշռում 180գ

  1. 120 : 24 = 5 2. 180 : 5 = 36 Պատ՝․ 36 տետր

  5 մարդ աշխատանքը 8 օրում կատարեցին։ Նույն աշխատանքը 20 մարդը քանի՞ օրում կկատարեն։

  5 մարդ — 8 օր 5 x 8 : 20 = 2

  20 մարդ — x օր Պատ՝․ 2 օր

  8 միանման  գրքույկները 144 դրամ արժեն։ Այդպիսի 39 գրքույկը որքա՞ն կարժենա։

  1. 144 : 8 = 18 2. 18 x 39 = 702 Պատ՝․ 702 դր

  Գրեք հավասարության տեսքով՝
  ա. x և y թվերի գումարի եռապատիկը հավասար է z-ի քառապատկին.
  (x+y)·3= 4z:
  բ. x -ի քառակուսին զրո է.
  x² = 0 :

71327522_612206155849959_231140979363545088_n
 1. a – b = c 2. b + c = d 3. x – y = 4 4. z + 3 = I 5. a : b = 2 6. c x 3 = d
 2. a + b = c x d 8. p/2 – q = 7 9. 3 (y + z) = 5y 10. x – y = 5 ( x + y )
70783283_399856817590299_7999890924018597888_n

 1. 5b = 3a+6 2. 3y = 2x x 4 3. 2z + 2I = 15 + 2(z + I) 4.p x q = 8(q/2 + p/2)
 2. b : a = q (p) 6. (z +1)2 = 7+X x y 7. a +11 = b – 3 8. c -6= d +8 9.2x +27 = 3x +15

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

 1. 2a + b + a + 3b =( 2a + a ) + (3b + b ) = 3a + 4b
 2. 3a – b + a – 2b = 4a+ 3b
 3. 2a + 4b – a – 2b = a + 2b
 4. 2 x (a +b) + 3 x (a – b) = 2a + 2b + 3a – 3b = 5a +( -b)
 5. 5 x (a + b + c) + 3 x ( a – b – c) = 5a + 5b + 5c + 3a – 3b – 3c = 8a + 2b + 2c
 6. 2a + 3b – 4c + a + b +c =2a +a + 3b + b (-4c) + c = 3a + 4b + (- 3c)
 7. ( a +b) x ( a + b) = (a +b) x a + (a + b )x b = a + a + a +a +b + 2a +b = 6a + 2b

Հանրահաշիվ

1. 78 զբոսաշրջիկների համար նախատեսել էին վեցտեղանոց և չորստեղանոց նավակներ։ Յուրաքանչյուր տեսակի քանի՞ նավակ կար, եթե բոլոր զբոսաշրջիկները տեղավորվեցին 15 նավակում, և բոլոր տեղերը զբաղեցվեցին։
6x+4*(15-x)=78
6x+60-4x=78
2x+60=78
2x=78-60
2x=18
x=9(6տեղ)
15-9=6(4տեղ)

2. Երկնիշ թվին ձախից և աջից կցագրեցին 3 թվանշանը: Արդյունքում ստացվեց սկզբնականից 43 անգամ մեծ թիվ: Գտեք այդ երկնիշ թիվը։

3. Ո՞ր թվանշանը պետք է ձախից և աջից կցագրել 23 թվին, որպեսզի ստացված քառանիշ թիվը մեծ լինի 6000-ից և բաժանվի 3-ի։

8+2+3+8=21 21:3=7   8238> 6000

4. Եռանկյան պարագիծը 62 սմ է: Նրա կողմերից մեկը 26 սմ է: Մյուս երկու կողմերից մեկը մյուսից փոքր է 3 անգամ: Գտեք եռանկյան մյուս կողմերի երկարությունները:

36:3=9 սմ 26+9=35 սմ 62-35=27 սմ   

5. Գրիգորը 11 տարեկան է: Վեց տարի առաջ նրա տարիքը վեց անգամ փոքր էր հոր տարիքից: Հիմա քանի՞ տրեկան է Գրիգորը հայրը:

11-6=5 5×6=30 30+6=36 տարեկան     

6. Գտեք այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնց գրության մեջ գոն մեկ հատ 2 կամ 7 թվանշան կա:

12, 17 , 20, 21 , 22 ,, 23 , 24, 25, 26, 27, 28 , 29 . 32 , 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 87, 92, 97.

7. Երբ մտապահված թվի կրկնապատիկին գումարեցին 7, 41 ստացվեց: Ի՞նչ թվով պետք է բազմապետկել աիդ մտապահված թիվը, որ ստացված արտադրյալի և 16-ի տարբերությունը 120 լինի:

41-7=34 34:2=17 17×8=136 136-16=120 

8. Քսան մարդու միջին տարիքը 30 է: Ուրիշ երեսուն մարդկանց միջին տարիքը 20 է: Որքա՞ն կլինի այդ հիսուն մարդկանց միջին տարիքը:

20×30=600 30×20=600 600+600=1200 20+30=50 1200:50=24 

9. Թվային ուղղի վրա A կետը համապատասխանում է 75 թվին (այս փաստը կարելի է գրել՝ A(75)): Այդ կետից 186 միավոր գնացին դեպի աջ, հետո 200 միավոր՝ դեպի ձախ: Ո՞ թվին է համապատասխանում վրեջնական կետը:

75 + 186 = 261 261 – 200 = 61 Պատ՝․ 61:

10. Գտեք այնպիսի երկնիշ թիվ, որը 8-ի բաժանելիս տա 7 մնացորդ, իսկ 9-ի բաժանելիս՝ 8 մնացորդ:

71 թիվը։

 

1. Գտեք նկարում տրված մեծ ուղղանկյան մակերեսը, եթե հայտնի է, որ փոքր ուղղանկյան

պարագիծը 60 է:

Подпись отсутствует

2·a=60

a= 60/12=5 սմ

S= 20×30=600սմ

2. Գտեք բոլոր այն երկնիշ թվերը, որոնք 7 անգամ մեծ են իրենց թվանշանների գումարից:

Պատ՝ 21, 42, 63, 84

3. Մեծ ուղղանկյունից ABCD ուղղանկյունը կտրելուց հետո նրա պարագիծը մեծացավ 6-ով, իսկ մակերեսը փոքրացավ 6-ով։ Ինչի՞ է հավասար AB:

Подпись отсутствует

4. Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում 7n+3n արտահայտության արժեքը, եթե n կենտ թիվ է:

5. Ընտանիքը գիշերով մոտենում են կամրջին: Հայրը կամուրջը կարող է անցնել 1 րոպեում, մայրը` 2, երեխան` 5, իսկ տատիկը՝ 10 րոպեում: Կամրջի վրա միաժամանակ կարող են գտնվել երկու հոգի: Ամենաքիչը քանի՞ րոպեում ընտանիքի անդամները կարող են անցնել կամուրջը, եթե նրանք ունեն միայն մեկ լապտեր (առանց լապտերի ուղեկցության քայլել չի կարելի, հեռվից լապտերով լուսավորել չի կարելի):

6. Ուռուցիկ 2n անկյան ներքին անկյունների գումարը 50% -ով գերազանցում է ուռուցիկ n+2 անկյան ներքին անկյունների գումարին: Գտեք n-ը:

7. Գտեք 19 հաջորդական բնական թվեր, որոնցից առաջին 10 հատի քառակուսիների գումարը հավասար է վերջին 9 հատի քառակուսիների գումարին:

8. 12 մարդ միասին կերան 12 հաց: Յուրաքանչյուր տղամարդ կերավ 2 հաց, յուրաքանչյուր կին կերավ կես հաց, իսկ յուրաքանչյուր երեխա կերավ քառորդ հաց: Գտեք տղամարդկանց, կանանց և երեխաների քանակը:

9. Շրջանաձև դասավորել են 1-ից մինչև 9 բնական թվերն այնպես, որ ցանկացած երկու հարևան գրված թվերի գումարը չի բաժանվում ո՛չ 3-ի, ո՛չ 5-ի, ո՛չ էլ 7-ի: Ո՞ր թվերի միջև է կանգնած 6 թիվը:

10. Քանի՞ եղանակով է հնարավոր շախմատի տախտակի վրա ընտրել մեկ սև և մեկ սպիտակ վանդակ, որոնք կգտնվեն տարբեր տողերում և տարբեր սյունակներում:

 

517

ա)3-2=1 բ)-3-2=1 գ)-6+5-1 դ)2-7=-5 ե)5-2-3=0 զ)4+1-8=-3
է)-2-2+5=5 ը)-4-1-5=-8 թ)-4+5+2=-11 ժ)4+2-9-1=-4 ի)2-5-6+1=4 ի)2-5-6+1=4

519

ա)|-2|+|-1|=3 բ)|7|-|-11|= 4 գ)|5-7|=2 դ)7-|-5-67|=-55
522 կրճատել

24/36 = 2/3 108/252 = 26/63 144/216 = 2/3 1800/4500 = 18/45

526

7/8 > 5/8 1 1/7 > 5/7 1/2 > 1/3 3/5 <3/4 1 2/3 > 3/4 10/7 > 3/6

527

1/2 + 1/2 = 1 1/7 + 5/7 = 6/7 3/5 + 4/5 = 1 2/5 1 1/3 + 2/3 = 2 2 7/9 + 4/9 = 3 2/9 3 2/5 + 12 4/5 = 16 1/5

529

1/2 x 1/3 = 1/6 2/6 x 6/7 = 2/7 7/8 x 24/49 = 3/7 100/121 x 55/144 = 2750/8712

3/8 x 2 = 3/4 4/5 x 6 = 4 4/5 3 x 9/8 = 3 3/8 0 x 1/4 = 0 4 x 2 1/12 = 1/6

530

4 2/3 x 9/14 = 3 2 1/3 x 1/14 = 1/2 2/3 x 1 1/8 = 3/4 1 1/2 x 2 2/3 = 4 2 1/7 x 1 13/15= = 4 10 1/2 x 1 1/2 = 15 3/4

531

1/2 : 1/3 = 1 1/2 2/5 : 15/18 = 36/75 3/7 x 63/84 = 12/21 14/15 : 18/25 = 1 8/27

2/3 : 2 = 1/3 6/7 : 3 = 2/7 10 : 5/10 = 1/20 18 : 7 1/5 = 2 1/2

 

7.ա) 1 x 5 + 4 x 4 = 21կմ 1 + 4 = 5կմ/ժ 21 : 5 = 4,2կմ/ժ Պատ ՝․ 4,2կմ/ժ:

բ) 1 x 4 + 4 x 5 = 24կմ 1 + 4 = 5կմ/ժ 24 : 5 = 4,8 կմ/ժ Պատ՝․ 4,8 կմ/ժ։

9 ա) 200.000 x 30%/100% = 60.000 260.000 x 20%/100% = 52.000

200.000 + 60.000 = 260.000 260.000 + 52.000 = 312.000 Պատ՝․ 312.000 դրամ։

բ) 3000 x 20%/100% = 600 3000 – 600 = 2400

2400 x 10%/100% = 240 2400 – 240 = 2160 Պատ՝․2160 դրամ։

14. 7 + 0 = 7 7 + (-4) = +(7-4) = 3 7 + 3 = 10 7 + (-7) = 0

7 + (-1) = + (7 – 1) = 6 7 + (-10) = -(10+7) = -3

16. 2x + 1 = 2 x 5 + 1 = 11 x = 5 6 + 8x = 6 + 8 x (-1) = -2 x = -1

5 – 4a = 5 – 4 x 2 = -3 x = 3 3 – 7b = 3- 7 x (-2) = 17 x = -2

17. a + b = 1 + 3 = 4 a = 1 b = 3 2x – y = 2 x 5 – 6 = 4 x = 5 y = 6

a -b = – 2- 4 = 8 3x – 2y = 3 x (-1) – 2 x (-4) = -3 – 8 =- 11

a = -2 b = 4 x = -1 y = -4

18. ab = 3/4 x 8/5 = 1 1/5 abc = 1/3 x 3/2 x 2 = 1

2 x (a + b) = 2 x ( 3/10 +1 1/2) = 3 3/5

S = a x a S = a x d S = ab + dc S = (d + b) x a – dc

27.ա) X x n + X = 150 բ) a x b/b + c գ) a/xn +x

28. 2 x X + 3 x y 2 + 3 = 5 2x + 3y/5

a + b, c : d (a +b) x (a -b) ( c – d)3

a -b, 2x + 3y ( x + y)քառակուսի -c + (-d )+(-a)

c x d 2a x 2b ( a + d) 2 a + b + c

Մաթեմատիկա

Բացահայտիր գլուխկոտրուկներ

math11

4 x 4 + 3 = 19

6 x 6 +5 = 41

3 x 3 + 2 = 11

5 x 5 + 4 =29

Գլուխկոտրուկներ

 1. Լուծիր գլուխկոտրուկները.
img_20190110_10091789054704.jpg

առաջին եռանկյունը – 5

երկրորդ եռանկյունը – 13

24 տետրը 120գ են կշռում։ Նման քանի՞ տետր է կշռում 180գ

 1. 120 : 24 = 5 2. 180 : 5 = 36 Պատ՝․ 36 տետր

5 մարդ աշխատանքը 8 օրում կատարեցին։ Նույն աշխատանքը 20 մարդը քանի՞ օրում կկատարեն։

5 մարդ — 8 օր 5 x 8 : 20 = 2

20 մարդ — x օր Պատ՝․ 2 օր

8 միանման  գրքույկները 144 դրամ արժեն։ Այդպիսի 39 գրքույկը որքա՞ն կարժենա։

 1. 144 : 8 = 18 2. 18 x 39 = 702 Պատ՝․ 702 դրամ

Ստուգողական աշխատանք

1.Գտիր CA հատվածի երկարությունը, եթե AB=3մմ  BC=11մմ

Լուծում      11+3=14մմ

2.AC-?    AC-18.4դմ   BC=14.9դմ

Լուծում  18.4-14.9=3.5

3.Ln=7 մ =350 սմ

 

 1. 2 կետով կարելի է տանել մեկ ուղիղ։

 

 1. 3 կետով կարելի է տանել մաեկ ուղի։

 

 1. 1 կետով կարելի է անվերձ ուղի տանել։
 2. հատվածը բաժանող 2 մասի այդ կետը կոչվում է միջակետ։

8.ուղիղը անվերջ մի գիծ է։

Ճառագայթը ունի սկիզբ չունի վերջ։

Մեկ կետից երկեու ճառագայթ սկվող գծագրի մեջ տեղի հատվածը կոչվում է անկյուն։

Միանդամ թվեր

Միանդամ թվերն են- 0,33,55,23,87,45,բոլոր թվերը

w,f,t,d,s,a,i,s,q,u,բոլոռ տառեը

բոլոր կոտորակները,խառը թվերը

41)ա)6ab-(-6)ab      բ)(-3)bc-3bc  գ)8kcp-(-8)kcp  դ)p-(-p)   ե)-k-(k)     զ)0-0    է)2,5-(-2,5)  ը)-18abx-(18)abx

42)ա)bbbb=4b        բ)aaaaa=5a          գ)ccccccc=7c         դ)kkkkkkkkk=9k

43)aba=a2b1     kpppkp=k2p4    3abab=a6b6    7yyxxxxy =y21x28   ababa=a3b2  3a2a3a=a3+2+3=5 a3a4=a7 a2a3a5=a10

download (4).jpg

տնային աշխատանք

1. 78 զբոսաշրջիկների համար նախատեսել էին վեցտեղանոց և չորստեղանոց նավակներ։ Յուրաքանչյուր տեսակի քանի՞ նավակ կար, եթե բոլոր զբոսաշրջիկները տեղավորվեցին 15 նավակում, և բոլոր տեղերը զբաղեցվեցին։

Լուծում

6×+ 4×(15-×)=78

6×+60-4×=78

2×+60=78

2×=78-60

2×=18

×=9

2. Երկնիշ թվին ձախից և աջից կցագրեցին 3 թվանշանը: Արդյունքում ստացվեց սկզբնականից 43 անգամ մեծ թիվ: Գտեք այդ երկնիշ թիվը։

Պատ.`43×91=3919:

3. Ո՞ր թվանշանը պետք է ձախից և աջից կցագրել 23 թվին, որպեսզի ստացված քառանիշ թիվը մեծ լինի 6000-ից և բաժանվի 3-ի։

 

4. Եռանկյան պարագիծը 62 սմ է: Նրա կողմերից մեկը 26 սմ է: Մյուս երկու կողմերից մեկը մյուսից փոքր է 3 անգամ: Գտեք եռանկյան մյուս կողմերի երկարությունները:

Լուծում

1. 62-26=36

2.36:3=12

3.36-12=24

Պատ.`12,24:

5. Գրիգորը 11 տարեկան է: Վեց տարի առաջ նրա տարիքը վեց անգամ փոքր էր հոր տարիքից: Հիմա քանի՞ տրեկան է Գրիգորը հայրը:

Լուծում

1.11-6=5

2.5×6=30

3.30+6=36

Պատ.`36:

6. Գտեք այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնց գրության մեջ գոն մեկ հատ 2 կամ 7 թվանշան կա:

Պատ 133:

7. Երբ մտապահված թվի կրկնապատիկին գումարեցին 7, 41 ստացվեց: Ի՞նչ թվով պետք է բազմապետկել աիդ մտապահված թիվը, որ ստացված արտադրյալի և 16-ի տարբերությունը 120 լինի:

Լուծում

1.17×X-16=120

17X=136

X=136÷17

X=8

Պատ.`17,8